विष्णु मंत्र (Vishnu Mantras)

Vishnu Moola Mantra
ॐ नमोः नारायणाय॥

Vishnu Bhagawate Vasudevaya Mantra
ॐ नमोः भगवते वासुदेवाय॥

Vishnu Gayatri Mantra
ॐ श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि।
तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्॥

Vishnu Shantakaram Mantra
शान्ताकारम् भुजगशयनम् पद्मनाभम् सुरेशम्
विश्वाधारम् गगनसदृशम् मेघवर्णम् शुभाङ्गम्।
लक्ष्मीकान्तम् कमलनयनम् योगिभिर्ध्यानगम्यम्
वन्दे विष्णुम् भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम्॥

Mangalam Bhagwan Vishnu Mantra
मङ्गलम् भगवान विष्णुः, मङ्गलम् गरुणध्वजः।
मङ्गलम् पुण्डरी काक्षः, मङ्गलाय तनो हरिः॥

Related Collections