राम मंत्र (Rama Mantras)

Rama Moola Mantra
ॐ श्री रामाय नमः॥

Rama Taraka Mantra
श्री राम जय राम जय जय राम॥

Rama Gayatri Mantra
ॐ दाशरथये विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि,
तन्नो राम प्रचोदयात्॥

Rama Meditation Mantra
ॐ आपदामपहर्तारम् दाताराम् सर्वसम्पदाम्।
लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो-भूयो नमाम्यहम्॥

Kodanda Rama Mantra
श्री राम जय राम कोदण्ड राम॥

Related Collections