छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल

छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल
छोटो सो मेरो मदन गोपाल

आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल
बिच में मेरो मदन गोपाल
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल

कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल
श्याम बरन मेरो मदन गोपाल
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल

घास खाए गैया दूध पिवे ग्वाल
माखन खावे मेरो मदन गोपाल
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल

छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ
बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल

छोटी छोटी सखिया मधुबन बाग
रास रचावे मेरो मदन गोपाल
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल

Related Collections